Ogólne warunki współpracy z Pack Art Bags

Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy z Pack Art Bags sp. z o.o.

WSTĘP
1.  Za każdym razem kiedy w Ogólnych Warunkach Realizacji Zamówienia lub innej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia 2353.2018.TR  występuje określenie Zleceniobiorca, rozumie się przez to podmiot: Pack Art Bags  sp. z o.o. spółka komandytowa  z siedzibą w Przeźmierowie, ul Rynkowa 9
2.  Za każdym razem kiedy  w Ogólnych Warunkach Realizacji Zamówienia lub innej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia 2353.2018.TR  występuje określenie Zamawiający, rozumie się przez to podmiot: ……………………………………………………………………

ZAMÓWIENIE
3.  Jedynym skutecznie wiążącym dla Zleceniobiorcy dokumentem potwierdzającym przyjęcie zamówienia, cenę, ilość oraz warunki dostawy jest Potwierdzenie Zamówienia wraz z Warunkami Ogólnymi Realizacji Zleceń.
4.  Jedynym skutecznie wiążącym dla Zleceniobiorcy dokumentem potwierdzającym parametry produktu realizowanego na zlecenie Zamawiającego jest Karta Produktowa wraz z dokładnym opisem parametrów produktu.
5.  Zamawiający zobowiązany jest na prośbę Zleceniobiorcy do przedstawienia kopi dokumentów rejestrowych potwierdzenie nadania numeru NIP i Regon oraz wpis do ewidencji lub KRS.
6.  Zamawiający oświadcza, iż osoba dokonująca zamówienia w jego imieniu posiada pełnomocnictwo do składania zamówień w jego imieniu .
7.  W przypadkach zamówień przekraczających znaczną wartość  Zleceniobiorca może zażądać dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
8.  Wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Państwa zamówienia nastąpi wyłącznie:
    a.   po podpisaniu i odesłaniu przez Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia.
    b.   dla zamówień z nadrukiem reklamowym - po pisemnym zatwierdzeniu projektu graficznego oraz wystawionej Karty Produktu określającej parametry i cechy przedmiotu produktu.
9.  Podpisanie i odesłanie przez Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczne ze zleceniem wykonania wszelkich prac graficznych i prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
10.  Zamawiający, poprzez dostarczenie materiałów graficznych do realizacji zamówienia oświadcza, iż posiada uprawnienia do dysponowania wszelkim dostarczonym znakami towarowymi oraz w żaden sposób nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i wynalazczych.
11.  Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość przesunięcia ustalonego na terminu realizacji w przypadku kiedy termin akceptacji projektu graficznego lub potwierdzenia karty technologicznej  produktu nastąpi w terminie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu przesłania go Zamawiającemu. O przesunięciu terminu Zamawiający zostanie poinformowany w formie pisemnej.
12.  Zleceniobiorca Pack Art Bags  sp. z o.o. spółka komandytowa zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji w przypadku zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia o charakterze ogólnym, nagłe i nieprzewidywalne, które wpłynęły na niemożność wykonania zlecenia. O przesunięciu terminu Zamawiający zostanie poinformowany w formie pisemnej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
13.  Dokumentami określającymi parametry techniczne przedmiotu zlecenia są:
    a.   Podpisana przez Zamawiającego Karta Produktowa określająca parametry techniczne.
    b.   Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt graficzny wraz z podanymi kolorami druku.
    c.   Wzorzec kolorystyczny wykonany na podstawie przesłanych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów źródłowych,
    d.   Wewnątrz zakładowe normy oraz procedury produkcyjne,
14.  Wszelkie zmiany w parametrach technicznych produktu po podpisaniu i zatwierdzeniu Karty Produktowej  wymagają formy pisemnej wraz z jej pisemnym potwierdzeniem przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca może odmówić nieodpłatne wprowadzenia zmian w zamówionym produkcie jeżeli uniemożliwi to zaawansowanie procesu produkcyjnego.
15.  Ze względów technologicznych,  dopuszczamy następującą tolerancję nakładu realizowanego w stosunku do zamówionego nakładu : od 500 do 3 000 ± 50; do 5 000 ±100; do 10 000 ±250; do 20 000 ±500; powyżej  50 000±1 000. W przypadku kiedy Zleceniodawca nie dopuszcza tolerancji nakładu, zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniobiorcę w formie pisemnej.
16.  Ze względów technologicznych,  Zleceniobiorca dopuszcza tolerancje +/- 5mm dla wymiarów przedmiotu zamówienia w stosunku do wymiarów zawartych w karcie produktowej. Tolerancja wymiarów dotyczy wysokości, szerokości i głębokości.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
17.  Zleceniobiorca za pisemną zgodą Zamawiającego,  zastrzega sobie prawo do naliczenia lub podwyższenia  oferowanej ceny za przygotowanie do druku w przypadku kiedy dostarczone materiały graficzne wymagają znacznych nakładów pracy lub nie gwarantują wykonania zlecenie w sposób prawidłowy.
18.  Koszty przygotowania do druku  zawarte w cenie sprzedaży  zawierają :
    a.   montaż elektroniczny składu
    b.   koszty korekty przesłanego projektu do 1 godziny pracy studia DTP
    c.   w przypadku zadruku offsetowego: koszty wykonania płyt offsetowych technologii CTP
19.  Zleceniobiorca, za zgodą Zamawiającego zastrzega sobie prawo do korekty projektu graficznego i dostosowania go do własnych wymagań produkcyjnych.
20.  W przypadku wznowień produkcji bez wprowadzania istotnych zmian , koszty produkcji  pokrywa Zleceniobiorca.
21.  Wszelkie materiały pomocnicze, pliki produkcyjne,  matryce, fotopolimery,  pliki naświetleń  wykonane w celu realizacji zamówienia są własnością Zleceniobiorca i nie podlegają zwrotowi w ramach niniejszego zlecenia.
22.  W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji zamówienia po podpisaniu Potwierdzania Zamówienia wykonaniu prac związanych z przygotowaniem graficznym i poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem produkcji, Zleceniobiorca ma prawo żądać:
    a.   zapłaty za prace wykonane wg ustalonej stawki umownej wynoszącej 180 zł za 1 kolor nadruku reklamowego.
    b.   zwrotu poniesionych  nakładów związanych z przygotowaniem produkcji uwzględnionych na potwierdzeniu zamówienia.
23.  Zwrot kosztów zawartych w pkt. 22 nie wyłącza praw Zleceniobiorca do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

NADRUK REKLAMOWY
24.  Wszystkie nadruki reklamowe wykonywane są w procesie kolorów Pantone, HKS  lub w procesie CMYK. Zleceniobiorca przyjmuje standardy kolorystyczne dla wykonania prac drukarskich wyłącznie w tych systemach.
25.  Kolory nadruku reklamowego na wyrobie gotowym, ze względu na różne parametry podłoża drukarskiego jakim jest papier (rodzaj, strukturę, powleczenie i kolor papieru) jak i przez stosowane operacje uszlachetniające (laminowanie lub lakierowanie), mogą odbiegać od kolorów zawartych w wzorniku Pantone.
26.  Zgodność kolorów druku z wzorcami kolorystycznymi przyjmuje się wyłącznie dla wydruków reklamowych przed operacjami  uszlachetniającymi  powierzchnię papieru tj. przed lakierowaniem oraz  przed laminowaniem.
27.  Jako odniesienie wzornika  kolorów Pantone przyjmuje się
    a.   Dla papierów powlekanych - system kolorów C coated  lub M coated  ( dla papierów powlekanych matowych)
    b.   Dla papierów nie-powlekanych matowych  - system kolorów U uncoated
28.  Nadruki reklamowe w systemie Pantone lub HKS wykonywane są  oryginalnymi farbami z określoną próbą kolorystyczną, a jedynym odniesieniem zgodności kolorystycznej jest certyfikowana próba dostawcy farby oraz wzornik kolorów Pantone.  Zleceniobiorca w przypadku podania numery koloru farby nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności kolorystyczne z wcześniejszymi wydrukami lub innymi wzorcami kolorystycznymi dostarczonych  przez Zamawiającego.
29.  Wszelkie konwersje kolorystyczne CMYK na system Pantone oraz Pantone na system CMYK odbywają się wyłącznie zlecenie Zamawiającego oraz na jego ryzyko.
30.  Kolory druku wykonane przez Zleceniobiorcę określone na podstawie innych źródłowych prac poligraficznych przesłanych przez Zamawiającego (druków gotowych), mogą odbiegać od przesłanego wzorca kolorystycznego. W takim przypadku dla wydruków CMYK przyjmuje się zaakceptowany przez Zamawiającego proof cyfrowy lub w przypadku zadruków w systemie Pantone lub HKS wzornik kolorystyczny.
31.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy tekstowe i graficzne w nadruku reklamowym, w przypadku zaakceptowanej przez Zamawiającego karty technologicznej produktu oraz akceptacji projektu graficznego w wersji elektronicznej lub papierowej.
32.  W przypadku realizacji prac w systemie CMYK jedynym wzorcem kolorystycznym jest zaakceptowany przez Zamawiającego wydruk kolorystyczny wykonany przez Zleceniobiorca z materiałów przesłanych przez Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI
33.  Dla zamówień z wymaganą przedpłatą, ustalona w data realizacji zamówienia gwarantowana jest wyłącznie w przypadku zaksięgowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy wpłaty do 7 dni od daty potwierdzenia. Brak wymaganej przedpłaty nie wstrzymuje realizacji zamówienia Zamawiającego.
34.  Zleceniobiorca zastrzega sobie  prawo własności dostarczonego przedmiotu zamówienia, również w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej  do daty całkowitego spłacenia faktur wynikających z jego sprzedaży.
35.  Zleceniobiorca zastrzega sobie  prawo  do naliczenia odsetek karnych dla płatności przeterminowanych w obrocie gospodarczym.
36.  W przypadku zastrzeżenia w zamówieniu wystawionym przez Zamawiającego kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia, Zleceniobiorca zastrzega sobie  prawo  do naliczenia w takiej samej wysokości  umownych karnych odsetek dla przeterminowanych płatności Zamawiającego.
37.  W przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 30 dni  od daty  płatności, Zleceniobiorca ma prawo żądać wydania  a Zamawiający jest zobowiązany do wydania przedmiotu zamówienia w stanie nie-pogorszonym i w ilości zgodnej z dokumentem dostawy lub sprzedaży.

REKLAMACJA
38.  W terminie do 14 dni od daty dostawy Zamawiający ma prawo do reklamacji :
    a.   niezgodności ilościowej wg dokumentu dostawy lub dokumentu WZ ,
    b.   niezgodność przedmiotu zamówienia z Kartą Produktową,
    c.   niezgodności nadruku reklamowego z wzorcem kolorystycznym.
39.  W terminie do 6 miesięcy dni od daty dostawy Zamawiający ma prawo do reklamacji wad ukrytych w przedmiocie zamówienia.
40.  Każdorazowo Zamawiający jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej nie później niż 7 dni od daty kiedy stan taki stwierdził lub mógł stwierdzić. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający powinien podać następujące informacje: nr zamówienia ( nr referencyjny produktu) i numer faktury sprzedaży oraz przyczynę reklamacji. Zleceniobiorca  zobowiązany jest do odpowiedzi na przedstawioną reklamację w terminie do 14 dni o daty jej zgłoszenia.
41.  Do czasu rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający jest zobowiązany do składowania i zabezpieczenia przedmiotu w prawidłowy sposób tak aby jego pierwotne właściwości nie zostały naruszone.
43.  W przypadku uznania przez Zleceniobiorcę reklamacji jako zasadnej Zamawiający może żądać obniżenia ceny wyłącznie do części zamówienia  w której wady występują.
44.  W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego zabrania się jakiejkolwiek odsprzedaży dostarczonego przedmiotu zamówienia do czasu rozpatrzenia reklamacji. W okresie trwania procedury reklamacyjnej  przedmiot zlecenia uważa się za zdeponowany u Zamawiającego.
45.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek spowodowane  przez firmy spedycyjne i kurierskie świadczące usługi transportowe na zlecenie Zamawiającego.

ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE

46.  W przypadkach n podpisanych odrębnych ustaleń z Zleceniobiorcami zastosowanie mają podpisane i obowiązujące umowy.
47.  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), jak również przepisy Kodeksu Cywilnego.
48.  Zleceniobiorca jako producent , o ile Zamawiający nie zastrzeże w zamówieniu inaczej, zastrzega sobie prawo do używania towarów wyprodukowanych na podstawie Państwa zlecenia do własnych celów promocyjnych.
49.  Zleceniobiorca , o ile Zamawiający nie zastrzeże w zamówieniu inaczej, zastrzega sobie prawo do oznaczenia przedmiotu zamówienia własnymi danymi adresowymi.
50.  Wszelkie dokumenty i informacje związane z Potwierdzeniem Zamówienia objęte są tajemnicą handlową i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody stron.
51.  Znaki towarowe Kraft Basic, Kraft Plus i Kraft Classic są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Pack Art Bags  sp. z o.o. spółka komandytowa
52.  Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszych warunków współpracy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce siedzibę Zleceniobiorcy.